5.1.1 Opp via Kvamsheisen Enkelt, E1, L

Frå Øygardsstøylen går du opp langs ein av ski-traseane. Frå vendehjulet til øvste skiheis ved Amfen (Kvamsheisen), går du til venstre for vendehjulet i søraustleg retning. Der du traverserer over den bratte sida øvst i Stordalen, legg du sporet høgast mogeleg for å unngå parti over 30 grader i dette området. Du går deretter i lett kupert og oversiktleg terreng i sørleg retning. Sør for Kvamsskaret går du nordover og rundar opp mot toppen frå baksida av fjellet. 

Nedkøyring: Denne ruta er òg eigna som nedkøyring.

 • Tid: Kort 2-4 timar

 • Starthøgde: 440 moh. ved Øygardsstøylen, 780 moh. ved toppen av Kvamsheisen

 • Sesong: Desember – mai 

 • Himmelretning: Nordaust

 • Stigning: 600 høgdemeter frå Øygardsstøylen, 250 høgdemeter frå toppen av Kvamsheisen

 • Terrengformasjon: Side

 • Brattaste punkt: 29-31 grader (800-830 moh.) 

 • Farar: Potensiell terrengfelle ved Stordalen. 

 • Vanskegrad: Lett. Stor jamn  side med svak helling. Vanlegvis grei skog. Det er mindre bratt helling og du vil ved normale tilhøve stoppe med ein gong etter eit fall. Det kan likevel vere farleg å falle. Ved spesielle tilhøve, som t.d. ved glasert skare, kan ei utgliding eller eit fall utgjere ein risiko.

5.1.2 Opp via Stordalsfjellet Utfordrande, E1, LV 

Frå Øygardsstøylen følgjer du den mest austlege skitraseen i retning mot vendehjulet på den nedste skiheisen; Bjørkeliaheisen. Du går vidare opp skitraseen til du kjem til ei bru som lettar kryssinga av elvegjelet rett ved skitraseèn. Her går du i sørleg retning aust for Stordalen, til du kjem opp på fjellplatået til Stordalsfjellet. Herifrå er det slakt og fint terreng fram til Kvamsfjellet i vestleg retning. 

Nedkøyring: Denne ruta er òg eigna som nedkøyring. På veg ned kan du boltre deg i brattare og meir utfordrande terreng på begge sider av oppstigninga.

 • Tid: Kort 2-4 timar

 • Starthøgde: 440 moh. 

 • Sesong: Desember – mai

 • Himmelretning: Nord

 • Stigning: 600 høgdemeter 

 • Terrengformasjon: Side

 • Brattaste punkt: 25-28 grader (750-900 moh.)

 • Vanskegrad: Lett. Stor jamn  side med svak helling. Vanlegvis grei skog. Det er mindre bratt helling og du vil ved normale tilhøve stoppe med ein gong etter eit fall. Det kan likevel vere farleg å falle. Ved spesielle tilhøve, som t.d. ved glasert skare, kan ei utgliding eller eit fall utgjere ein risiko.

5.1.3 Opp ved Amfen Enkelt, E1, L

Frå Øygardsstøylen går du opp langs ein av ski-traseane. Frå vendehjulet av øvste skiheis, Kvamsheisen, går du til høgre for vendehjulet i sørvestleg retning. Du følgjer dalformasjonen i oversiktleg terreng til det flatar ut mot toppen. 

Nedkøyring: Det er vanleg å køyre ned same rute som du gjekk opp.

 • Tid: Kort 2-4 timar

 • Starthøgde: 440 moh. ved Øygardsstøylen 

 • Sesong: Desember – mai 

 • Himmelretning: Nordaust

 • Stigning: 540 høgdemeter frå Øygardsstøylen

 • Terrengformasjon: Side

 • Brattaste punkt: 23-25 grader bratt i småheng frå 780-980 moh. Terrenget i heistraséen er brattare.

 • Tips: Med snøfall frå sørleg vindretning vert det mykje fin snø i dette området. Frå toppen er det fint å gå heile fjellplatået i austleg retning mot toppen av Kvamsfjellet. Det vert ein fin rundtur ved å køyre ned att mot Øygardsstøylen

 • Vanskegrad: Lett. Stor jamn  side med svak helling. Vanlegvis grei skog. Det er mindre bratt helling og du vil ved normale tilhøve stoppe med ein gong etter eit fall. Det kan likevel vere farleg å falle. Ved spesielle tilhøve, som t.d. ved glasert skare, kan ei utgliding eller eit fall utgjere ein risiko.

Laussnøkøyring i Jølster skisenter 

Øvste delen i Jølster Skisenter strekker seg frå Øygardsstøylen på 440 moh. til vendehjulet ved Amfen på 780 moh. Sidan skisenteret ligg i ei nordaustvend side, blir det ofte samla mykje laussnø her. Øvste del av anlegget er spesielt godt tilrettelagt for frikøyring, med mykje leik og moro for både nybyrjarar og erfarne skikøyrarar. 

Mellom skitraseane og Kvamsheisen : Mellom og ved sidene av skitraséane og Kvamsheisen finn du mykje flott skogskøyring. Her er mest bjørkeskog og fleire stader er det rydda for å opne terrenget som har varierte vanskegradar. 

Austleg side av Kvamsheisen ved Stordalen: Frå vendehjulet til Kvamsheisen traverserer du aust mot eit flott frikøyringsterreng ved Stordalen. Ver merksam på at du er i terreng som er over 30 grader bratt når du er i området rett aust for vendehjulet. Ta omsyn til varselskilt som skisenteret set opp i dette området. 

Vestleg side av Kvamsheisen ved Amfen: På den vestlege sida av Kvamsheisen og skitraseen, finn du frikøyringsområdet for dei som vil utfordre seg sjølv i brattare og utfordrande skogsterreng. På dei beste pudderdagane kan du utføre høge hopp frå knausar og hyller, og oppleve parti med «putekøyring» i bratt terreng. I dette området er det fleire stader over 30 grader bratt.

Skikjøring Kvamsfjellet Sunnfjord
Skikjøring Kvamsfjellet Sunnfjord

Aurora Kanutte Brandt Sande på ski ned fra Kvamsfjellet. Foto: Erlend Sande / Toppturar i Sunnfjord