Det er Direktorat for Naturforvaltning som har behandlet saken, etter at Norsk Surfforbund klaget på vedtaket som opprinnelig ble fattet av Fylkesmannen i Rogaland. Forbudet gjelder lokalitetane Øyren, Skarsteinane og sørsida av Reve hamn. Fylkesmannen i Rogaland har lagt ut en sak om vedtaket, og de skriver blant annet:

"I grunngjevinga frå DN dagsett 29.09 2005 vert det mellom anna peika på at dei aktuelle verna områda langs Jærkysten har internasjonal RAMSAR-status. Desse områda er allereie under press frå mange kantar. Det er også venta at talet på bølgesurfarar vil stige dei neste åra. I forbodsperioden frå 1. oktober - 31. mars finst det framleis mange gode surfeområde som kan nyttast fritt, til dømes Kvassheim sør, Refsnes, nord for Reve hamn, Hodne, Fuglingane, Bore sør, Buasanden, Bybergsanden, Hellestø nord, Regestranda, Tungenes. Utanom vinterperioden kan ein surfa fritt både i og utanfor fuglefredingsområda.

Annonse

DN peikar på at det ikkje finst gode undersøkingar om effekten av bølgesurfing på sjøfugl. Derimot finst god generell dokumentasjon på at forstyrring av fugleliv verkar negativt inn på bestandane. Direktoratet meiner at i eit område med så stor friluftsaktivitet som på Jærstrendene må før-var-omsyn tilleggast stor vekt.

I avgjerda til DN er det og lagt vekt på at ein dispensasjon i denne saka lett vil skape uheldig presedens for eventuelle ny søknader om dispensasjon for same eller liknande aktivtetar i fuglefredningsområda."