VALG 2017: Hvordan vil partiene stoppe global oppvarming?

Mange store ord – og stor variasjon i konkrete lovnader. Slik besvarer partiene klimaspørsmålet.

Sist oppdatert 9. september 2017 kl 22.25
SNØMANGEL: Vintre uten snø er i ferd med å bli faretruende vanlig. Hvordan vil de politiske partiene stoppe global oppvarming? Foto: Tore Meirik
SNØMANGEL: Vintre uten snø er i ferd med å bli faretruende vanlig. Hvordan vil de politiske partiene stoppe global oppvarming? Foto: Tore Meirik

Hvis du leser dette, så er du glad i vinteren. Men hvordan skal den kalde årstiden bevares år vi står overfor vår tids største utfordring? Og hva skal vi gjøre? Her kommer siste runde med Fri Flyt-spørsmål til de norske partiene før valget 11. september. 

Spørsmål: – Hva vil ditt parti gjøre for å bidra til å stoppe global oppvarming og ta vare på årstidene slik vi er vant til å oppleve dem i Norge? 

Stortingsvalget 2017 på friflyt.no

Fri Flyt følger Stortingsvalget 2017, og vil de neste ukene presentere partienes syn på noen av de viktigste spørsmålene for oss som liker oss i bratt, norsk natur sommer og vinter:

Arbeiderpartiet (Ap), v. rådgiver Tone Merete Hauk Hansen:

– Arbeiderpartiet har programfestet fem overordnede mål for vår klimapolitikk:

Gå i spissen for at Norge når sine klimamål; Menneskeskapte klimaendringer er en av vår tids største utfordringer. Paris-avtalen pålegger Norge et taktskifte i klimapolitikken. Arbeiderpartiet vil sikre at Norge når sine ambisiøse klimamål innen 2030.

Utvikle Norges lederskap internasjonalt; Arbeiderpartiet vil at Norge skal ta en sterkere lederrolle i internasjonal klimapolitikk. Norge skal bidra til klimatiltak og klimatilpasning i utviklingsland, til rettferdig omstilling og til investeringer i fornybar energi i framvoksende økonomier. Klima- og skogsatsingen skal fortsatt være viktig for Norge. Vi skal bidra til en høyere kvotepris i EUs kvotesystem og til utvikling av internasjonale virkemidler for utslippsreduksjoner.

Gjøre det lettere å ta klimavennlige valg; Det må bli enklere og mer lønnsomt å ta bærekraftige valg i hverdagen. Arbeiderpartiet vil investere mer i sykkel- og gangstier og legge til rette for at flere byer kan velge smarte, miljøvennlige løsninger for kollektivtransport og tjenestetilbud for innbyggerne. Vi vil redusere matsvinn, stille strengere krav til miljømerking av varer og sørge for bedre ordninger for pant, reparasjoner og gjenbruk.

Gjennomføre en radikal omlegging av transportsektoren; Utslipp av klimagasser må reduseres betydelig på alle transportområder. Ap vil satse på nullutslippskjøretøy, bærekraftig biodrivstoff og fylle- og ladestasjoner i veitransporten. Vi vil etablere landstrøm for de største havnene, framskynde elektrifisering av aktuelle fergestrekninger og satse på klimavennlig skipstrafikk. Bedre kollektivtrafikk i de store byene er avgjørende. Nybilsalget fra 2025 skal være basert på biler uten utslipp.

Gjøre norsk industri verdensledende innen bærekraft; Norge har sterke industrielle miljøer som kan ta globalt lederskap i utviklingen av null- og lavutslippsteknologi. Det offentlige skal stille strenge krav, men også være en sterk partner for industrien og redusere risiko. Et verdiskapingsprogram for bioøkonomien er ett av mange tiltak. Vi vil legge til rette for karbonfangst, -bruk og -lagring, og legge til rette for at norsk sokkel kan bli et framtidig karbonlager for Europa.

Fremskrittspartiet (Frp), v. informasjonsleder Kristian P. Larsson:

– Fordi klima er en global utfordring er Fremskrittspartiet opptatt av å få til internasjonale avtaler om reduksjon i klima- og miljøpåvirkning, samt iverksette tiltak som har mest effekt nasjonalt så vel som globalt. 

Venstre (V), v. frivillig Johannes Bangum:

– Venstres viktigste sak er å ta vare på miljøet og redusere klimagassutslippene slik at vi hindrer global oppvarming og mer ødelagt natur. Venstre vil halvere klimagassutslippene innen 2030. Vi vil verne Lofoten, Vesterålen og Senja og ta Norge fra en oljenasjon til en fornybar nasjon. Vi vil investere i fornybar energi som sol og havvind og bruke Norge som testmarked for nye klimavennlige løsninger, som elektrisk transport og energiproduserende bygg. Vi vil også gjøre det enklere å leve miljøvennlig for folk flest, ved å gjøre grønne løsninger billigere, samtidig som vi gjør det dyrere å velge de mest forurensende produktene. 

Høyre (H), v. programsekretær Geir Staib:

– Høyre vil at Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Transportsektoren skal bli utslippsfri, og Norge skal være et foregangsland innen fornybar energi. Klimagassutslippene skal reduseres med minst 40 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990-nivået. Norge skal bidra aktivt i det grønne skiftet gjennom å erstatte fossile energikilder med fornybare, gjennom bevaring av regnskog i Afrika, Asia og Sør-Amerika, og gjennom et tett samarbeid om utslippskutt med EU. 

Kristelig Folkeparti (Krf), v. politisk rådgiver Erlend Kjernsrød:

– KrF har en visjon om at Norge skal bli et nullutslippssamfunn og gå i bresjen for å fase ut fossile energikilder som kull, olje og gass. Vi trenger å gjøre mange ulike tiltak for å redusere klimautslippene både i Norge og globalt. Vi må legge til rette for forskning og utvikling av mer klimavennlig teknologi og starte omstillingen til et fornybart og grønt næringsliv. Her er mange norske aktører godt i gang. KrF vil ha et avgiftssystem som i enda større grad gjør det billig og enkelt å velge miljøvennlig og dyrere å forurense. Vi må bygge ut infrastrukturen for nullutslippsbiler raskere, slik som hydrogenstasjoner for hydrogenbiler, ladestasjoner for elbiler og biostasjoner for biobiler. Og vi må ha gode rammer for forskning, utvikling, utprøving og kommersialisering av ny fornybar energiteknologi.

Miljøpartiet de grønne (MDG), v. nasjonal talsperson Rasmus Hansson:

–Det er nettopp ved minne oss selv på hva vi er i ferd med å miste, at vi kan samle oss rundt en visjon om en bærekraftig fremtid. Vi vil ta vare på fremtiden! Vi slutter oss til Paris-avtalens mål om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, men avtalen blir et slag i luften uten umiddelbare og omfattende tiltak. De Grønne vil gjøre utslippskutt til en del av lovverket, fase ut oljenæringen gradvis og gjøre Norge til verdens første fossilfrie velferdsland. Vi tror på Norge etter olja og våre mange gudgitte muligheter! Vi mener Norge, som velstående og kunnskapsrik nasjon, har et spesielt ansvar å la våre klimaskadelige ressurser bli liggende i bakken. Med en høykompetent befolkning, et innovativt næringsliv og mye kapital kan Norge gjennomføre en fornybarrevolusjon som kan vise vei for resten av verden.  For oss er det en selvfølge å kjempe for årstidene. 

Partiet Rødt, v. kontorleder Ove Mjelstad:

– Norge skal redusere sine klimagassutslipp i tråd med anbefalingene fra FNs klimapanel. Kuttene i klimagassutslippene skal tas innenlands, uten at ambisjonene om å bidra til utslippskutt i andre land skal kuttes. Norge skal bidra til å få på plass en global og rettferdig klimaavtale i samråd med de fattige landene og deres behov. Det skal utarbeides en langsiktig plan for utvinning av olje og gass i Nordsjøen som reduserer utvinningstempoet, og som sikrer langsiktige og stabile leveranser av olje og gass til de formål der det som alternativ ikke kan brukes fornybar energi. Målet skal være at minst 90 prosent av utvinningen skal være stanset i 2030. Utvinning av kull må også reduseres, ikke økes. Denne omstillingen må skje i takt med en planmessig og storstilt etablering av nye industriarbeidsplasser - ikke gjennom omstilling til arbeidsledighet. I tillegg vil vi satse på grønn industri og styrke kollektivtrafikken.

Senterpartiet (Sp), v. stortingsrepresentant Marit Arnstad:

– Senterpartiet er tilhenger av en offensiv klimapolitikk. Vi må sette inn strategiske og målrettede satsinger for å omstille det norske samfunnet i klimavennlig retning. Derfor har vi for eksempel gått inn for en stor satsing på et CO2-fond for næringstransporten og en kraftig innfasing av biodrivstoff. Transportsektoren spiller en nøkkelrolle i denne sammenhengen. Og det er viktig å satse på tiltak som gir store utslippskutt raskt, og ikke meningsløs symbolpolitikk av den typen som årets økning i dristoffavgiftene var. Dette grepet hadde nemlig helt marginale klimaeffekter.

Sosialistisk venstreparti (Sv), v. Lars Haltbrekken, førstekandidat i Sør-Trøndelag:

– SV vil kutte norske utslipp av klimagasser de neste fire årene. I løpet av kommende stortingsperiode skal de norske klimagassutslippene kuttes med minst 3 millioner tonn CO2-ekvivalenter sammenlignet med utslippene i 2016. Det skal lages et forpliktende nasjonalt klimabudsjett som viser hvordan målet kan nås. Norsk klimapolitikk har for lenge dreid seg om utslippskutt som skal gjøres om mange år. Vi trenger handling nå. Derfor har vi lagt frem en plan som viser hvilke tiltak og virkemidler vi mener trengs for å kutte norske utslipp i neste periode. Om verden skal klare å løse klimaproblemene må store deler av verdens fossile ressurser forbli ubrukt. Vi vil sørge for at sårbare og verdifulle områder som Lofoten, Vesterålen, Senja, Møreblokkene, iskanten, polarfronten og uåpnede deler på norsk sokkel forblir uten petroleumsvirksomhet.

Publisert 9. september 2017 kl 22.25
Sist oppdatert 9. september 2017 kl 22.25
annonse
Relaterte artikler
annonse

Fri Flyt utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalister: Tore Meirik | Christian Nerdrum | Henning Reinton (magasinansvarlig)

Kommersiell leder: Alexander Hagen