VALG 2017: Hvem skal betale redningsaksjonen?

STORTINGSVALGET 2017: De fleste partiene åpner for at folk som trenger redning i fjellet kan måtte betale redningsaksjonen selv – men ikke alle.

Sist oppdatert 30. august 2017 kl 08.11
KOSTBART: Store ressurser settes i sving ved mistanke om at noen er tatt i snøskred. Er det derfor rimelig at de som havner i ulykkene tar regninga selv? Foto: Tore Meirik
KOSTBART: Store ressurser settes i sving ved mistanke om at noen er tatt i snøskred. Er det derfor rimelig at de som havner i ulykkene tar regninga selv? Foto: Tore Meirik

Stortingsvalget 2017 på friflyt.no

Fri Flyt følger Stortingsvalget 2017, og vil de neste ukene presentere partienes syn på noen av de viktigste spørsmålene for oss som liker oss i bratt, norsk natur sommer og vinter:

Hvilke partier vil åpne for heliskiing, snøskuterkjøring og catskiing i Norge?

Spørsmålet om hvem som skal betale for redningen dukker stadig opp i kjølvannet av snøskredulykker i Norge, og mange mener at folk som ferdes i fjellet og oppsøker farlig terreng må ta regninga selv når det går galt. Men hva mener partiene?

Les denne kommentaren fra lederen i Norsk Luftambulanse om temaet

Spørsmål: Hvis utøvere av ekstremsport eller andre former for friluftsliv må reddes i forbindelse med aktiviteten, hvem skal da betale for redningsaksjonen? Hvem skal avgjøre skyldspørsmålet, og ikke minst hvordan i slike tilfeller?

Arbeiderpartiet (Ap), v. rådgiver Tone Merete Hauk Hansen:

– Grunnprinsippet er at all ferdsel i naturen skjer på eget ansvar. Derfor må det informeres om at ferdsel i naturen stiller krav til at turgåere og andre, og at de er bevisste, kjenner sine egne begrensninger og allemannspliktene. Det er spesielt viktig at tilreisende og turister får tilstrekkelig informasjon om potensiell risiko og om hva slags sikkerhetstiltak som må gjøres før turen. Arbeiderpartiet mener at frivillige organisasjoner som Norsk Folkehjelp og Hjelpekorpset gjør en unik innsats når folk ute i naturen har gått seg bort eller skadet seg. De rykker ut på kort varsel med personell, førstehjelp og redningsutstyr. Vi mener det er viktig at det offentlige støtter opp under det viktige arbeidet de frivillige beredskapsaktørene utfører, ved å sikre forutsigbare og stabile arbeidsvilkår gjennom økt offentlig støtte. I tillegg er det viktig å legge til rette for god samhandling mellom frivilligheten, beredskapsmyndigheter, lokalsamfunn og grunneiere. Når ulykken er ute, skal ingen unnlate å be om redningsinnsats av frykt for å måtte betale for hjelpen. Det skal bare kunne kreves erstatning for utgifter til redningsaksjoner i helt spesielle tilfeller, hvor det er utvist grov uaktsomhet eller er begått straffbare handlinger.

Fremskrittspartiet (Frp), v. informasjonsleder Kristian P. Larsson:

–  Vi mener utøvere som driver med ekstremsport bør ha en forsikring – da det er forhøyet risiko forbundet med slik aktivitet. Det bør også være en vurdering om utøveren har opptrådt aktsom eller uaktsomt. Om utøveren har opptrådt uaktsomt eller brutt loven bør denne betale noe av kostnaden ved en redningsaksjon. Vi mener også det er en vesensforskjell på en ekstremsportutøver og eksempelvis en turløper som er uheldig og blir tatt av et skred.

Venstre (V), v. frivillig Johannes Bangum:

– Alle som havner i ulykker i fjellet eller andre former for friluftsliv skal være trygge på at de blir reddet og at det offentlige tar regningen – med uvurderlig innsats fra frivillige, som Røde kors hjelpekorps og redningshundene. Når det gjelder snøskred vil Venstre jobbe for å bedre varslingen og kompetansen om skredfare, slik at folk selv kan gjøre informerte risikovurderinger. Opprettelsen av www.varsom.no er en viktig del av det forebyggende arbeidet, som det er viktig at flere får innsikt i hvordan man kan bruke for å oppnå større trygghet. Det viktigste i etterkant av snøskred er grundige rapporter som bidrar til læring. Å avgjøre skyldspørsmål er en vanskelig oppgave, og mye mindre viktig enn å lære av de feilene som eventuelt ble begått.

Høyre (H), v. programsekretær Geir Staib:

– Ekstremsport utøves med stor risiko. Ved store redningsaksjoner kan det være rimelig at utøver må være med å betale, hvis vedkommende har satt seg selv eller andre i fare ved uvettig opptreden. Eventuelle tvister om slike forhold må som alle endre tvister i ytterste konsekvens avgjøres av rettsvesenet.

Kristelig Folkeparti (Krf), v. politisk rådgiver Erlend Kjernsrød:

– Redningsaksjon skal selvsagt iverksettes hvis mennesker i fare. Det må i så fall bli rettssystemet som avgjør om det er utvist så stor uaktsomhet at vedkommende må dekke hele eller deler av utgiftene selv.

Miljøpartiet de grønne (MDG), v. nasjonal talsperson Rasmus Hansson:

– Friluftsliv og ferdsel i utmark innebærer alltid en viss risiko og noen tar større risiko enn andre. Skjer det en ulykke er det fort å stemple enkelte aktiviteter som dumdristige i ettertid. Vi er likevel klare på at utøverne ikke skal belastes økonomisk for redningsaksjoner. I en nødsituasjon skal alle reddes, uansett. Hvis det sås tvil om hvem som skal betale for en aksjon, kan det i verste fall føre til at personer i nød kvier seg for å be om hjelp. Vi vil heller ikke at frivillige skal lide økonomiske tap ved å delta i redningsarbeid.

Partiet Rødt, v. kontorleder Ove Mjelstad:

– Det har vi ikke tatt stilling til.

Senterpartiet (Sp), v. stortingsrepresentant Marit Arnstad:

– Det viktigste i denne sammenhengen er vel kort og godt å understreke at alle som ferdes i naturen må opptre med aktsomhet, og sørge for at farlige situasjoner ikke oppstår. Her er det et klart forbedringspotensial. 

Sosialistisk venstreparti (Sv), v. Lars Haltbrekken, førstekandidat i Sør-Trøndelag:

– SV mener det er viktig at alle som er utsatt for ulykker skal reddes, og at det offentlige tar regningen for dette. Om det så blir klart at det i ettertid har blitt begått lovbrudd eller lignende som har ført til ulykken, må det sanksjoneres i ettertid.

Publisert 30. august 2017 kl 08.11
Sist oppdatert 30. august 2017 kl 08.11
annonse
Relaterte artikler
annonse

Fri Flyt utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalister: Tore Meirik | Christian Nerdrum | Henning Reinton (magasinansvarlig)

Kommersiell leder: Alexander Hagen